ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಸಹಾಯ      ಕನ್ನಡ | English
ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ XLS | PDF

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ


ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು, ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು, ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ